REGULAMIN KONKURSU “STARTUJEMY Z B-PAC – LOTTO MTB Energy Maraton Olsztyn”

chORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą “Startujemy z B-PAC – LOTTO MTB Energy Maraton Olsztyn” jest firma AronPharma sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, NIP 9571111921, REGON 382009686 (dalej zwany Organizatorem), reprezentowana przez Krzysztofa Lemke. 

  1. Definicje:

1.2.1. Organizator – firma AronPharma sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, NIP 9571111921, REGON 382009686 

1.2.2. Konkurs – konkurs promocyjny organizowany pod nazwą “Startujemy z B-PAC – LOTTO MTB Energy Maraton Olsztyn” mający na celu promowanie aktywnego spędzania czasu, udziału w zawodach sportowych a także promowanie marki B-PAC, Aronpharma oraz partnerskich zawodów rowerowych, odbywających się w 25.09.2022 r. 

1.2.3. Nagrody – nagrody objęte Konkursem, dwa pakiety startowe LOTTO MTB Energy Maraton Olsztyn 25.09.2022

1.2.4. Uczestnik – osoba, która wykona zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu przedstawione na profilu marki B-PAC (bpac_aronpharma) na portalu Instagram. 

1.2.5. Zadanie konkursowe – w zadaniu konkursowym należy: 

– Polubić fanpage B-PAC  oraz odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe „Dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać?” 

1.2.6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Konkursu; 

1.2.7. Zwycięzcy Konkursu – Uczestnicy, którzy wykonają prawidłowo zadanie konkursowe. Zwyciężą osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe, wybrane przez przedstawicieli marki B-PAC. 

1.2.8. Okres Konkursu – czas od dnia 15.09.2022 r. do dnia 21.09.2022 r. do godz. 12:00, w którym należy wykonać prawidłowo zadanie konkursowe. Okres ten uwzględnia postępowanie reklamacyjne. 

1.2.14. Wybór zwycięzców – dzień wyboru Zwycięzców Konkursu, tj. 21.09.2022 r., ogłoszenie zwycięzców po godz. 16:00

1.2.15. Dzień roboczy – w rozumieniu zapisów Regulaminu jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

  1. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

Polubić fanpage B-PAC oraz odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe „Dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać?” 

  1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikami mogą być zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 oraz przesłały do Organizatora skan lub fotokopię pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, przesłanej do Organizatora w postaci elektronicznej, na uczestnictwo w Konkursie na adres office@aronpharma.pl, które spełniły zasady ogólne konkursu.  

3.2. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje regulamin oraz udziela zgodę na upublicznienie wizerunku w formie zdjęcia i/lub krótkiego filmiku w ramach akcji marketingowej marki B-PAC w przypadku wybrania ich jako Zwycięzcy Konkursu.  

3.3. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail wysyłanych w ramach newslettera sklepu internetowego należącego do Organizatora (www.mypac.pl).  

  1. NAGRODA

4.1. Nagrodą w Konkursie są dwa pakiety startowe LOTTO MTB Energy Maraton Olsztyn 25.09.2022

4.2. Całkowita wartość Nagród wynosi 240 zł.  

4.3. Nagrody wskazane w pkt 4.1. zostaną przekazane w terminie trzech dni roboczych liczonych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.  

4.4. Utrata uprawnienia do Nagrody następuje w przypadku: a) niespełnienia wymogów opisanych w zasadach ogólnych konkursu, b) braku przesłania skanu lub fotokopii pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich, c) odmowy przyjęcia Nagrody d) braku odbioru nagrody (brak odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram) w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu;  

4.5. Nagrody nie wydane z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora albo nagrody nie odebrane w terminie wskazanym w zawiadomieniu o Nagrodzie pozostają w dyspozycji Organizatora.  

  1. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU I WYDAWANIA NAGRÓD

Organizator wyłania 2 zwycięzców nagród spośród wszystkich uczestników spełniających kryteria opisane w Regulaminie. Organizator w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyłonienia informuje go o przyznaniu Nagrody.  

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ostateczną datą wpływu pisemnej reklamacji lub reklamacji przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest 22.09.2022 r. z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.  

6.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora: ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot z dopiskiem na kopercie „Konkurs” lub na adres poczty elektronicznej office@aronpharma.pl.  

6.3. Reklamacje rozpatruje przedstawiciel marki B-PAC.  

6.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.  

6.5. Odpowiedź na reklamację do Uczestnika jest wysyłana w drodze pisemnego powiadomienia lub na podany adres poczty elektronicznej (w zależności od wyboru sposobu odpowiedzi na reklamację przez zgłaszającego reklamację), w terminie 6 dni od dnia jej rozpatrzenia.  

6.6. Uczestnik, niezależnie od postępowania reklamacyjnego może dochodzić roszczeń przed sądami powszechnymi.  

6.7. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  

6.8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.  

7.2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.  

7.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich korekty oraz usuwania.  

7.4. W momencie usunięcia danych uczestnik traci możliwość dalszego brania udziału w konkursie.  

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w Okresie Konkursu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej www.bpac.pl/konkurs. 

8.3. Organizator na prośbę Uczestnika, który otrzymał nagrodę przyznaną w Konkursie, wydaje imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego nagrodzie. 

8.4. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator w pełni zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za organizację niniejszego konkursu.